HOME
The Foundation
TO DONATE
ANNOUNCEMENT ROLF LUFT AWARD 2017
ANNOUNCEMENT FELLOWSHIP Fellowship 2016
BOARD

========================

ANNOUNCEMENT - Fellowhip to young researcher

The Board of Rolf Luft Foundation for Diabetes Research has decided to announce 2016 Fellowship to young researcher (post doc, 0-3 years after dissertation) at all Universities in Sweden. 70.000 SEK is available for travel grants and/or fellowships.

Annonuncement for a Fellowship 2016

Regulation of RL stipend 2016.doc

Application form


========================

_________________________________

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning samlar in medel från allmänhet och företag till högaktuell forskning om diabetes och dess komplikationer.

2010 års stipendium

Ansökningskriterier

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning utlyser årligen, sedan 2006, stipendium till unga diabetesforskare, post docs och doktorander vid svenska universitet. Hittills har unga forskare vid Lunds, Uppsala, Göteborgs, och Stockholms Universitet tilldelats stipendium, som möjliggjort för dem att genom besök hos forskargrupper vid andra universitet fördjupa sig i sin forskning om diabetes och dess följdsjukdomar. För postdoc perioden gäller 0-3 år efter disputation.

Ändrade ansökningskriterier från och med i år

Från och med i år har ansökningskriterierna ändrats och stipendium kommer framöver att kunna sökas av unga forskare vid namngivet universitet. I år ges unga forskare vid Karolinska Institutet möjlighet att söka Rolf Lufts Stipendium 2010. Påföljande år kommer ett eller ett par andra universitet ges samma möjlighet.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla information om stipendiesökande, inklusive personnummer, adress och telefonnummer, forskningsplan (max 3 sidor), CV med publikationer, specificering hur stipendiet skall användas tex för uppehälle (kost och logi) och/eller resekostnad, inbjudan från forskargupp vid annat universitet samt en utbildningsplan där det framgår vad personen kommer att lära sig under stipendietiden. Personen som får stipendiet bör under stipendietiden (såvida det inte gäller enbart resa) vara tjänstledig från annan tjänst utan lön. Detta innebär också att stipendiaten kan gå ner i tid i sin nuvarande tjänst och för övrig tid använda stipendieanslaget så att tjänstgöringstiden blir 100% totalt.

Ansökan skall insändas i fyra exemplar till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Atlasgatan 6, 113 20 Stockholm senast den 20 september 2010.

Bifogat finns ansökingsformulär.doc (598 kB)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stipendiater 2009 - utdelning 11 februari 2010

 

Professor Kerstin Brismar, Med dr Lina Nordquist,
civilekonom Ritva Luft och Med dr Gokul Kesavan

 

Rolf Lufts Stitiftelse för Diabetesforskning tilldelade Lina Nordquist och Gokul Kesavan var sitt stipendium för sina intressanta och värdefulla forskningsprojekt som kan få betydelse för diagnostik och behandling av diabetes i framtiden.

Stipendierna delades ut vid en ceremoni den 11 februari i Rolf Lufts Auditorium, Karolinska Sjukhuset i Solna.

Det är tredje gången som Rolf Lufts stiftelse för Diabetesforskning delar ut stipendier till unga diabetesforskare.
Presentation av 2009 års stipendiater:

Lina Nordquist

Lina Nordquist, forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan C-peptid, genuttryck och njurfunktion.

C-peptid är ett hormon som produceras hos friska individer, men saknas hos många diabetiker. Det är känt att behandling med C-peptid motverkar följdsjukdomar både hos diabetespatienter och i djurmodeller. Senare års forskning har visat att C-peptid påverkar organfunktion, cellers signalering och syrgasanvändning och även genuttryck men det är oklart hur alla dessa faktorer samspelar för att skydda mot diabetikers följdsjukdomar.

Detta ska Lina Norduist titta närmare på i ett projekt som genomförs i samarbete med professorerna Wilcox och Welch vid The Division of Nephrology and Hypertension, Department of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, som i sitt djurstall har ett flertal musstammar som saknar gener av betydelse för njur- och kärlfunktion. Med hjälp av Rolf Lufts Stfitelse för Diabetesforskning kommer Nordquist att kunna tillbringa tid vid Wilcox/Welch-laboratoriet. Hon kommer där att isolera och odla njurceller från de genmodifierade mössen och sedan undersöka hur de svarar på C-peptidbehandling. Sådana experiment kan ge mycket ny kunskap om hur C-peptid verkar, och skulle även kunna användas för att ge förståelse för andra njurrelaterade frågeställningar. 

Nordquists arbete kan således ge en fördjupad insikt i de sjukdomsprocesser som ligger bakom de njurskador, och därmed också hjärtkärlsjukdomar som ofta uppstår hos diabetespatienter. Inte minst kan sådan kunskap användas i framtagandet av läkemedel för behandling av diabetesorsakade komplikationer.

Gokul Kesavan

Gokul Kesavan doktor vid Lunds universitet studerar utvecklingen av bukspottkörteln framförallt de Langerhanska öarna med dess insulinproducerande betaceller. Men en Langerhansk ö innehåller inte endast insulinproducerande celler utan även celler som producerar andra hormoner som i sin tur påverkar de insulinproducerande β-celler som krävs för att uppnå optimal sockerbalans. Man har nu identifierat en nyckelregulator av bildningen av de ursprungliga organen som ska bli Langerhanska öar från stamceller. Läs mer om Gokul Kesavans intressanta forskning här.

 

Gokul Kesavan har också utvecklat djurmodeller där man kan följa och studera utvecklingen av de insulinproducerande cellerna. Denna kunskap är nödvändig för att i framtiden kunna stimulera stamceller och utveckla insulinproducerande öar av samma typ som finns i bukspottkörteln. För studier av dessa fenomen krävs samarbete med andra universitet. Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning har därför beslutat ge Gokul Kesavan stipendium för att han ska fä möjlighet att åka till Max Planck institutet i Dresden, Tyskland för att där med hjälp av specialdesignat elektronmikroskop analysera de tidiga faserna i utvecklingen av bukspottkörtelns insulinproducerande öar.

 

Den ökade kunskapen om bildningen av de insulinproducerande öarna kommer bidra till att både kunna förebygga och bota typ 2 diabetes samt med hjälp av kroppens egna stamceller utveckla nya insulinproducerande öar hos patienter med typ 1 diabetes.

Stipendiater 2008

 

Det 4 augusti mottog de unga stipendiaterna Stefan Amisten (tv) och Malou Friederich (th) stipendium från Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning av styrelseledamot Ritva Luft.


Stefan Amisten


Stefan Amisten, med dr, Lunds Universitet, får 80,000 kr till vistelse vid ”The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism” för att studera vilken roll de insulinproducerande cellernas olika signalsystem har för uppkomst av diabetes. Stefan Amisten, med dr, Lunds Universitet, fick 80,000 kr för vistelse vid ”The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism”. Där kommer han att studera vilken roll de insulinproducerande cellernas olika signalsystem har för uppkomst av diabetes. Denna forskning skulle kunna innebära att nya läkemedel kan tas fram för att behandla diabetes. Människans beta-celler som frisätter insulin ska studeras närmare. Huvuddelen av tidigare forskning av beta-celler är gjord på möss och det har framkommit skillnader mellan möss och människor i beta-cellers funktion Därför är det mycket viktigt att ta reda på exakt hur mänskliga beta-celler fungerar.  

Ett av Stefans forskningsmål blir att undersöka vilka proteiner som är inblandade i insulin-frisättning hos människan, samt att se hur dessa proteiner är påverkade vid typ-2 diabetes.

Kunskapen om hur insulin-frisättning fungerar i människan är ovärderlig för förståelsen av hur diabetes uppkommer och hur sjukdomen kan behandlas. Stefan Amistens forskning kommer sannolikt en dag att bidra till nya sätt att behandla folksjukdomen diabetes.Malou Friederich


Malou Friederich, doktorand vid Uppsala Universitet, fiår 70,000 kr för att vid Georgetown University, Washington närmare studera orsaker till njurskada vid diabetes, som är en allvarlig komplikation vid sjukdomen.

Idag drabbas cirka 30% diabetiker av njurpåverkan med risk att senare få njursvikt. Adekvat behandling kan minska denna risk avsevärt. Vid allvarlig njursvikt så är den enda behandlingen dialys eller transplantation. Det är således mycket viktigt att minska denna utveckling.

Malou Friederich´s forskning fokuserar på initiala förändringar i omsättningen av syre (O2) som tros ligga bakom uppkomsten av diabetiska njurskador. Mitokondrien är cellens energiproducerande enhet och den som konsumerar mest syre. Hennes forskning har visat att hos personer med diabetes är mitokondriens syrehantering försämrad och att de använder mer syre än normalt. Det mitokondriella proteinet Uncoupling Protein-2 (UCP-2) kan vara en kritisk faktor, som orsakar syrebrist i njuren och därmed starkt bidrar till uppkomsten av njurskador hos diabetiker. Fortsatt forskning inom detta fält ger stora möjligheter till nya behandlingar av diabetes så att uppkomsten av diabetiska njurskador kan förhindras. Det är andra gången som Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, som grundades 2004, delade ut stipendier till unga diabetesforskare.         

 

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning utlystevåren 2008 stipendier/ resestipendier för unga forskare (150 000 kr fanns i stipendiefonden). Med unga forskare avses såväl doktorander som post.docs.
34 sökte stipendier. 

 

 

 


 


Rolf Luft stipendiat 2007Olof Dallner, doktorand vid Avdelningen för Fysiologi, Wenner-Green Institutet, Stockholms Universitet blev Rolf Lufts stiftelse för Diabetesforsknings förste stipendiat. Den 28 augusti mottog han diplom och stipendium á 45 000 kr från stiftelsen för att kunna studera nya metoder vid Monash University i Melbourne, Australien. Diplomet delades ut av styrelseledamot Ritva Luft. Olof Dallner studerar sockerupptag i skelettmuskulatur och fettväv och hur detta regleras av insulin och stresshormonerna adrenalin och noradrenalin samt hur dessa signalerar och interagerar med varandra. Olof Dallners forskning kommer att bland annat leda till ökad förståelse för varför stress kan leda till övervikt. Han har visat att stresshormoner ökar sockerupptaget i vissa fettceller som därmed får mer näring och kan växa. Forskningen kommer att öka förståelsen för fettvävens och muskulaturens reglering av sockerupptag under stress oberoende insulin. Resultatet kan bidra till utveckling av nya läkemedel som dels kan minska stressutlöst bukfettma och dels reglera sockerupptaget och därmed förbättra blodsockret hos personer med typ 2 diabetes.
Information om utlysningen våren 2007.
Totalt ansökte 43 personer från olika delar av Sverige stiftelsens stipendier (se nedan). Bedömningen av dessa var klar i maj och den 28 augusti tilldelades doktorand Olof Dallner stiftelsens första stipendium.
Elisabeth Hallin utsågs samtidigt med Olof Dallner. Elisabeth Hallin meddelade två veckor före utdelningen av stipendierna att hon tvingas abryta sin forskning på obestämd tid på grund av familjeskäl Därför kunde hon inte motta stiftelsens stipendium.
Updated 01/12/2015
Printer friendly page
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • +46 8-30 25 25 • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum